“PAUL Cyprus Instagram competition”

Όροι διαγωνισμού

Το παρόν καθορίζει τους όρους χρήσης (“όροι”) που ισχύουν για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό “PAUL Cyprus competition”.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό και προωθητικής ενέργειας στο Instagram του PAUL Cyprus έχουν, άτομα που είναι μόνιμα εγκατεστημένα στην Κυπριακή δημοκρατία και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών, ενώ εξαιρούνται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας εταιρείας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δευτέρου βαθμού
 2. Τα άτομα που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που αναγράφονται στην ανακοίνωση του διαγωνισμού, όπως αυτή εμφανίζεται στο Instagram PAUL Cyprus. Έγκυρες συμμετοχές θα θεωρούνται εκείνες που ακολούθησαν ρητά τις οδηγίες συμμετοχής του διαγωνισμού.
 3. Το δώρο του διαγωνισμού είναι ένα PAUL KeepCup με 10 δωρεάν καφέδες για 40 νικητές που θα κληρώνονται κάθε εβδομάδα 10 τυχεροί
 4. Οι όροι της κάρτας είναι οι εξής:
  • Ισχύει μόνο για Take Away και Dine In παραγγελίες, στα καταστήματα PAUL στην Κύπρο.
  • Ισχύει μέχρι 31/12/2023
  • Το KeepCup μαζί με την κάρτα για τους 10 δωρεάν καφέδες, θα πρέπει να παρουσιάζεται κατά την παραγγελία για να διαγράφετε κάθε καφές που θα δίνεται.
  • Το κουπόνι δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά.
  • Το κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο στα PAUL στην Κύπρο
 1. Η κλήρωση και η ανακοίνωση του νικητή θα πραγματοποιείται κάθε εβδομάδα του Οκτωβρίου μέχρι 27/10/2023 και τα ονόματα των νικητών θα ανακοινώνονται στα stories του λογαριασμού στο Instangram PAUL Cyprus.
 2. Οι νικητές καλούνται να στείλουν τα στοιχεία τους μέσω προσωπικού μηνύματος στο Instagram, ούτως ώστε να γίνει ταυτοποίηση κατά την χρήση της κάρτας. Σε περίπτωση που κάποιος τυχερός/ή δεν αποστείλει το τηλέφωνο επικοινωνίας του/της σε διάστημα 2 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του διοργανωτή, τότε ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε νέα κλήρωση κ.ο.κ.
 3. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού και έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.
 4. Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε συμπεριλάβει αλλαγές για την αντιμετώπιση των νέων προτύπων που θεσπίστηκαν από τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων, γνωστό και ως γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων (GDPR). Η διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητά μας και δεσμευόμαστε να την τηρήσουμε. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα.
 5. Η διοργανώτρια εταιρεία σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της, διαθέτει το δικαίωμα να μεταβάλει του όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής του διαγωνισμού, την διάρκειά του, τις ημερομηνίες διεξαγωγής των κληρώσεων, καθώς και να προβεί στην ανάκλησή του. Επίσης, διαθέτει το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει την διενέργεια κάποιας κλήρωσης ή να αντικαταστήσει το δώρο.
 6. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση και την εξουσιοδότηση τους στη διοργανώτρια εταιρεία για την παρουσίαση και χρήση των αποτελεσμάτων τους μέσω του Instagram.
 7. Απαραίτητη προϋπόθεση για παραλαβή του δώρου είναι η συγκατάθεση του νικητή για ανακοίνωση του ονόματος του μέσω του Instagram του PAUL Cyprus και η αποστολή των προσωπικών του στοιχείων όπως περιγράφεται παραπάνω.
 8. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
 9. Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο διαγωνισμό, µε κανέναν τρόπο.

Competition Terms

 1. Eligible to participate in the competition and promotional action of PAUL Cyprus on Instagram, are permanent residents in Cyprus and are over 18 years old, with the exception of the organizers’ staff and employees, as well as spouses and relatives up to second degree.
 2. Individuals who wish to take part in the competition should follow the instructions in the announcement of the competition, as shown on PAUL Cyprus Instagram post. Valid entries will be those that explicitly followed the instructions.
 3. The prize of the competition is a PAUL KeepCup with 10 free coffees, for 40 winners who will be drawn. 10 winners will be announced every week.
 4. The terms and conditions for the card are as follows:
  • Valid only for Take Away and Dine In orders at any PAUL Cyprus store, until 31/12/2023
  • The PAUL KeepCup along with the card given with it for the 10 free coffees must be presented upon ordering. The card will be checked off with every redemption until all 10 coffees are redeemed.
  • The card cannot be exchanged for cash.
 1. The draw and the announcement of the winners will be announced every week of October until 27/10/2023 and the names of the winners will be announced in the stories of the PAUL Cyprus Instagram account.
 2. The winners will be requested to send their contact details via personal message on Instagram so that identification can be made on the redemption order. In case a winner does not send his/her contact details within 2 days from the winner announcement, then the organizer has the right to proceed with a new draw and so on.
 3. Valid entries are considered to have taken place within the duration of the competition and have complied with the entry procedure described above, in conjunction with the fulfilment of the provisions of all the separate terms herein. The Promoter is not responsible for any incorrect entry or missing entries.
 4. We would like to inform you that we have implemented changes to comply with the new standards introduced by the European Data Protection Law known as the general data protection regulation (GDPR). Keeping your data safe is a major priority for us, and we are committed to doing so. The data will be kept only during the period required for the purposes of their collection in accordance with the applicable provisions on the protection of individuals with regard to the processing of personal data.
 5. The organizer has the right to change the terms and conditions of participation in the competition, its duration, the dates of the draws, as well as its revocation. It also has the right to revoke or cancel a draw or to replace the prize.
 6. The participants in the competition provide their consent and authorization to the organizer for the presentation and use of their results on Instagram.
 7. A necessary condition for receiving the prize is the consent of the winner for the announcement of his/her name via the Instagram profile of PAUL Cyprus and the submission of his/her personal contact details.
 8. The participation in the competition implies unconditional acceptance of these terms.
 9. It is stated that Instagram is not affiliated with, manages, promotes or enhances this contest in any way.